Pretraga

 

Podrška i održavanje

 

Start uživo ne znači i kraj projekta. Da bi naručilac na najbolji način i u najvećoj mogućoj meri koristio sve prednosti novog sistema, pobrinuće se naš »Centar za pomoć korisnicima«. Za pomoć i podršku našim korisnicima je, svakog radnog dana u periodu od 8h do 16h, na raspolaganju naš:

  • "Help desk" - neposredna podrška, putem telefona i/ili interneta, za sve korisnike sa kojima imamo sklopljen ugovor o održavanju. Kratki pozivi, jednostavna/tekuća pitanja i problematika.
  • "Service desk" - neposredna podrška, putem zajedničkog portala*, i posredna, kada su u pitanju rešenja i dorade za koje je potrebno vreme.

Sve je regulisano ugovorom o održavanju, koji je prilog ugovora o realizaciji projekta.

Zajednički portal*

Za potrebe što jednostavnije komunikacije između članova projektnog tima, kako tokom samog izvođenja projekta, tako i kasnije, u fazi održavanja i nadgradnje sistema, kreirali smo zajednički portal u okviru koga svaki naš klijent ima posebnu adresu. Tu se nalazi sva projektna dokumentacija i ostale informacije koje se odnose projekat. Npr.:

  • uloge i zaduženja pojedinaca, članova projektnog tima,
  • opšta i specifična uputstva,
  • dokumentacija, koju je pripremio NPS, a kojom ne raspolaže Microsoft. Ovaj deo je rezultat višegodišnjeg iskustva i velikog broja realizovanih projekata, kao i brojnih sugestija i primedbi korisnika.

Nakon starta uživo, naručiocu je omogućeno da na zajedničkom portalu naručuje nove/dodatne usluge, kao i da prati u kojoj je fazi njegova narudžba/zahtev. Isto važi za prijave i otklanjanje grešaka, kao i potvrđivanje 'Zapisnika o izvršenim uslugama'.