Pretraga

Dizajn i Razvoj

Poslovna rešenja koja isporučujemo kreirana su tako da u potpunosti zadovoljavaju poslovne potrebe i zahteve naših klijenata.

Da biste impementirali novo poslovno rešenje nisu uvek nužni radikalni zahvati na postojećim poslovnim procesima – najveći deo izmena i prilagođenja moguće je napraviti u samom softveru. Ovakav pristup može da pokrene čitave procese razvoja, ali i da rezultira efikasnom i brzom implementacijom već gotovih vertikalnih ili horizontalnih rešenja.

Cilj i svrha Design faze je da formuliše i dizajnira rešenje na osnovu zahteva, zaključaka i potreba definisanih u DFZ-u. Rezultat je poseban dokument, koji detaljno prezentujemo naručiocu. Paralelno sa ovim planiramo razvoj, delimo ga u faze planiramo i dodeljujemo zaduženja našim programerima. 

Osnovni cilj faze Razvoj je da formulišu i izvrše sva potrebna prilagođenja i dorade na programskoj opremi, toku dokumenata, izveštajima, integracijama... Nakon toga slede brojna testiranja i, na kraju, priprema korisničkih uputstava za sve nove segmente rešenja.

Prilagođavanje

Nakon faza Analiza i Design, a pre same implementacije u užem smislu, obavezno slede prilagođenja sistema. Neka od ključnih su:

  • Prilagođavanje / Kreiranje novih entiteta (objekata)
  • Prilagođavanje formi i polja
  • Kreiranje pregleda
  • Definisanje relacija između objekata
  • Uspostavljanje sistema prava
  • Definisanje šifarnika, cenovnika i popusta
  • Migracija podataka iz starih sistema
  • Kreiranje toka dokumenata
  • Priprema izveštaja

Priprema podataka

Paralelno sa fazom razvoj, ključni korisnici naručioca rade na pripremi (i 'čišćenju') šifarnike. U cilju što kvalitetnije pripreme, organizujemo radionice i dajemo savete i pomoć. Korisnici dobijaju unapred pripremljene datoteke, u koje prenose postojeće šifarnike.