Objavljeno: 17. 2. 2016 in Blog

Pravi pristup digitalnom

New Frontier Group metodologija fokusira se prvo na dizajn strategije, nakon čega sledi planirano tehničko investiranje.

Šta je pravi pristup?​​

Umesto da se startuje od tehnologije i odatle sa poboljšanjima ili izgradnjom mobilnih, big data i cloud mogućosti, važno je da se udaljimo od kompanijske strategije i da je konstantno nadograđujemo kada novi digitalni deo postane dostupan. Imajte u vidu da ovakav pristup ne znači zamenu postojeće strategije novom. To je unapređenje, ekstenzija i poboljšanjje postojeće stregije zasnovano na digitalnom. U cilju da pomognemo klijentima da izvrše takav zadatak razvili smo metologiju za ocenu, poboljšanje i proširenje kompanijskih strategija dodavanjem digitalnih elemenata. Ova metodologija se prezentuje i koristi na našim radionicama digitalne strategije.

Ciljevi radionice digitalne strategije su:

1. Zajednički rad sa menadžmentom kompanije u cilju izgradnje nove strategije koja će uključiti digitalne mogućnosti preduzeća.

2. Planiranje za digitalnu transformaciju - kako da se uvedu ili poboljšaju digitalni i kombinovani poslovni pristupi i kako da se dostignu željeni rezultati upotrebom novih strateških okvira.

NFG metodologija za digitalnu strategiju

Kao što smo objasnili, cilj je da zajedničkim radom sa menadžmentom kompanije izgradimo plan za rast zasnovan na digitalnim mogućnostima. Rezultat takvog pristupa biće apdejtovana strategija koja u sebi sadrži viziju digitalnih poslovnih mogućnost u naradnih pet godina i konkretno "korak-po-korak" uputstvo kako da se postigne uspeh i kompletira proces digitalne transformacije. Osnovni posao koji se završava na našim radionicama je analiza postojeće strategije. Mi proveravama da li je digitalan pristup pravilno uzet u obzir, jer po našem iskustvu digitalne mogućnosti su zanemarene u većini kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Nakon toga, krećemo sa prikupljanjem podataka za analizu tekućeg stanja, kako bismo bolje razumeli poslovne procese i identifikovali profitabilne i manje profitabilne poslove. Faza pripreme završava se kada prikupimo podatke o digitalnom pristustvu brenda: proveravamo sve sajtove, mobilne i društvene aplikacije, kao i njihove veze sa osnovnim sistemom i poslovnim procesima. Na osnovu informacija koje prikupimo u toj inicijalnoj fazi, odvijaju se sledeći koraci:

1. Analiza postojećeg stanja

Ova analiza ima za cilj da razume targetiranje grupe korisnika, proizvodnih linija ili porftolija, kao i kompletnog poslovnog sistema, uključujući finansijske performanse i profitabilnost.

2. Analiza digitalnog prisustva

Evaluacija komppanijskog digitalnog prisustva, uključujući originalan sadržaj koji proizvode, online aplikacije, online prodaju, isporuku, podršku i saradnju, kroz društvene i mobilne kanale.

3. Analiza najboljih praksi digitalnog prisustva

Prikaz primera uspešnih digitalnih poslovnih aktivnosti u industriji u kojoj posluje preduzeće.

4. Analiza poslovnog modela

Analiza postojećeg poslovnog modela stvara osnovu za inovacije. U njoj otkrivamo načine za poboljšanje procesa iz digitalne tačke gledišta. Brejnstormingom se dolazi do novih ponuda, proizvoda i servisa, novih segmenata poslovanja i tržišta na kojima postojeći proizvodi mogu da se konvertuju u servise (kako bismo rekli - "iz atoma u bitove").

5. Vizija

Poslednji korak naše radionice za digitalnu strategiju fokusira se na viziju. Gde želite da vaša kompanija bude u narednih pet godina? Sanjarenje sa rokovima omogućava promene i rast upotrebom digitalnog pristupa.

Nakon završetka radionice, dobijaju se okviri novog strategijskog plana za digitalnu transformaciju, koji služi kao osnova za organizacione promene, prateći planove i mere za konkretnu integraciju IT sistema i poslovnih procesa. New Frontier Group može da nastavi sa podrškom vašoj kompaniji i nakon završetka radionice i postavljanja nove digitalne strategije. Konsultantskim poslovima i implementiranjem servisa, merenjem i evaluiranjem progresa, kao i finim podešavanjem planova, našim klijentima pomažemo da i nakon inicijalne promene strategije budu još uspešniji u novostvorenim poslovnim mogućnostima.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas